NAILYMPIA VIETNAM 2024 – DESIGN AN ALBUM COVER

NAILYMPIA VIETNAM 2024 – DESIGN AN ALBUM COVER
Division 1
. 3rd Thi Ngoc Le – Vietnam
. 2nd Tô Thị Thuỳ Trang – Vietnam
. 1st Trần Huỳnh Hồng – Vietnam

Division 2
. 2nd Nguyễn Hải Uyên – Vietnam
. 1st Trang Sala – Vietnam

Division 3
. 3rd Dinh Thi Mai – Vietnam
. 2nd Yamamichi Kanade – Japan
. 1st Võ Quốc Vẹn – Vietnam